content slider
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้งานบ่อย

แบบทดสอบปลายภาค ระดับอนุปริญญา

งานวิชาการ

ใบสมัครและลงทะเบียนหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ

ใบขอใช้งานห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานอาคารสถานที่
 
PHRCC EVENT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/ประกาศทั่วไป
กิจกรรมเด่น/ข่าวรอบรั้ววิทยาลัย
วิทยาลัยชุมชนแพร่ สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
วิทยาลัยชุมชนแพร่ร่วมกับชุมชนพระร่วง นำทีมโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วย คณาจารย์...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-07-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ติ ดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรีย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
28-07-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
โครงการ การศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่ตอบสนองความต้องการชุมชนในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการ การศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่ตอบสนองความต้องการชุมชนในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ และสังคม วันที่ 10 มิถุนายน...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
28-07-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.แพร่ จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา  พัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการว...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
28-07-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่
วชช.ระนอง ศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชนแพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ต้อนรับคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนระนอง นำโดยนาย...  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
28-07-2015  |  งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่