• ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา(ปี 1/63)

  pdf
 • แบบฟอร์มใบลานักศึกษา

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล และคำนำหน้านาม

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอโอน/เทียบโอนผลการเรียน

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรอง

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอกลับเข้าเรียน

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าหน่วยกิต

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา/สถานที่จัดการศึกษา

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสาขาวิชา

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอลาพักการเรียน

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

  docx pdf
 • แบบฟอร์มแจ้งนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ (ม.ส)

  doc pdf
 • แบบฟอร์มขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

  doc pdf
 • แบบฟอร์มขอเลื่อนการสอน

  doc pdf
 • แบบฟอร์มแจ้งผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I)

  doc pdf
 • แบบฟอร์มขอแลกเปลี่ยนการสอน

  doc pdf
 • แบบฟอร์มใบสมัครผู้สอนพิเศษ วชช.แพร่

  docx pdf
 • แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปสำหรับผู้สอนพิเศษ

  doc pdf
 • แบบฟอร์มส่งผลการเรียน

  docx pdf