วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม

Displaying 1-10 of 29 results.

ชื่อ - สกุล : นางสาว วิลาสินี เทพาสุทธินันท์

หลักสูตรที่สอน : ศิลปะการตกแต่งผ้าชื่อ - สกุล : นาง วราภรณ์ ประทักษ์ใจ

หลักสูตรที่สอน : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า, เทคนิคการต่อผ้าแบบแพทเวิร์ค,การประดิษฐ์ของใช้และของที่ระลึกจากผ้าหม้อห้อมชื่อ - สกุล : นาง แสงนภา ทองคำพันธ์

หลักสูตรที่สอน : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า, ศิลปะการตกแต่งผ้า, การประดิษฐ์ของใช้และของที่ระลึกจากผ้าหม้อห้อมชื่อ - สกุล : นาง จิระประไพ ธีระวัฒนประสิทธิ์

หลักสูตรที่สอน : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า, ศิลปะการตกแต่งผ้า, การปักผ้าด้วยมือแบบพื้นบ้านชื่อ - สกุล : นาง สุกัลยา คุณาคำ

หลักสูตรที่สอน : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า, ศิลปะการตกแต่งผ้า, การประดิษฐ์ของใช้และของที่ระลึกจากผ้าหม้อห้อมชื่อ - สกุล : นาง สุชาดา ตั้งสกุล

หลักสูตรที่สอน : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า, ศิลปะการตกแต่งผ้า, การประดิษฐ์ของใช้และของที่ระลึกจากผ้าหม้อห้อม,เครื่องหอมและของชำรวย,การแปรรูปอาหารชื่อ - สกุล : นาง จรินทร สีขวา

หลักสูตรที่สอน : การประดิษฐ์กระเป๋าจากเส้นพลาสติก, การประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตรชื่อ - สกุล : นาง ลำพึง พิชัยเจตวีร์

หลักสูตรที่สอน : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า, ศิลปะการตกแต่งผ้าชื่อ - สกุล : นาง นุจรินทร์ เสนะสุทธิพันธุ์

หลักสูตรที่สอน : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า, ศิลปะการตกแต่งผ้าชื่อ - สกุล : นางสาว จันทร์เพ็ญ สติมั่น

หลักสูตรที่สอน : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า, ศิลปะการตกแต่งผ้า