วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม

Displaying 11-20 of 29 results.

ชื่อ - สกุล : นาง ทัศนีย์ กวาวสิบสาม

หลักสูตรที่สอน : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า, การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวและกระดาษสา, การเย็บต่อผ้าห่มด้นมือ, การทำบายศรีปากชามจากผ้าชื่อ - สกุล : นาง พัศภร บรรลือ

หลักสูตรที่สอน : การสร้างแพทเทิร์นผ้าและตัดเย็บผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ชื่อ - สกุล : นาง ประนอม ทาแปง

หลักสูตรที่สอน : เทคนิคการทอผ้าพื้นเมืองชื่อ - สกุล : นาง ไพรวรรณ ชาวนา

หลักสูตรที่สอน : อาหารไทยและขนมไทยชื่อ - สกุล : นางสาว กานต์ธิดา ไชยมา

หลักสูตรที่สอน : อาหารไทยและขนมไทยชื่อ - สกุล : นาย สุทธิพันธุ์ แดงใจ

หลักสูตรที่สอน : อาหารไทยและขนมไทยชื่อ - สกุล : นาง วิไลวรรณ ศรีวิพัฒน์

หลักสูตรที่สอน : การทำเบเกอรี่ชื่อ - สกุล : นาย ประเสริฐ มหามิตร

หลักสูตรที่สอน : การจัดดอกไม้สด, การทำบายศรีงานพิธีต่างๆ, การตัดลวดลายตุงและโคม, การประดิษฐ์ตุงและโคมชื่อ - สกุล : นาย จักรพันธุ์ หลีเจริญ

หลักสูตรที่สอน : เทคนิคการแต่งหน้าชื่อ - สกุล : นาย สมบูรณ์ ทะนันชัย

หลักสูตรที่สอน : การทำปุ๋ยไส้เดือน