วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม

Displaying 21-29 of 29 results.

ชื่อ - สกุล : นาย เจษฎาวัลย์ ปลงใจ

หลักสูตรที่สอน : ภูมิปัญญาภาษาล้านนาเบื้องต้นชื่อ - สกุล : นาง วราภรณ์ กึกก้อง

หลักสูตรที่สอน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชื่อ - สกุล : Mr. George Arthur Cooper

หลักสูตรที่สอน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชื่อ - สกุล : ไม่ทราบข้อมูล Peter Apfelbaum

หลักสูตรที่สอน : ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมชื่อ - สกุล : นาย วีระพล จำปูทอง

หลักสูตรที่สอน : สืบสานดนตรีล้านนาชื่อ - สกุล : นาย นายพล ปลงใจ

หลักสูตรที่สอน : การเตรียมของใช้ในศาสนพีและพิธีกรรมล้านนาชื่อ - สกุล : นาง ศจี อยู่สำราญ

หลักสูตรที่สอน : นวดไทยเพื่อสุขภาพชื่อ - สกุล : นาย มนตรี อัชวากุล

หลักสูตรที่สอน : นวดไทยเพื่อสุขภาพชื่อ - สกุล : นาย จิรสิน สันป่าแก้ว

หลักสูตรที่สอน : การสอนขับรถยนต์และบำรุงรักษาเบื้องต้น