วิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นเจ้าภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ

ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ เป็นการจัดกิจกรรมระหว่างวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคเหนือทั้ง 5 แห่ง ประกอบไปด้วย วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนน่าน วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานระหว่างเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนกลุ่มภาคเหนือ โดยใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ได้อย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนแพร่ พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือทั้ง 5 แห่ง กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม การศึกษาภาพบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ การศึกษาการดำเนินงานร่วมกับชุมชนด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ วัดจอมสวรรค์ และการศึกษาเรียนรู้ ผ้าหม้อห้อม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า และการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ วัดพระธาตุช่อแฮ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจากการประชุมการสร้างการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n070860.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 13-09-2017 09:04:21 น.