วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก

ในวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย ผู้อำนวยการอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พิษณุ เจียวคุณ ประธานกรรมการ อาจารย์พีณา จันทะแก้ว กรรมการ และอาจารย์ธัญยธรณ์ ตันโน อาจารย์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นคณะกรรมการการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนแพร่ การเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่มนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า กลุ่มนายจ้างและผู้เคยรับบริการจากวิทยาลัยชุมชน ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับดีมาก


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n11121160.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 13-11-2017 02:24:25 น.