วิทยาลัยชุมชนแพร่ การถ่ายทอดองค์ความรู้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน

ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เข้ามาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้บ้านวังวน ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กิจกรรมประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เรียนรู้ไม้สักเฟอร์นิเจอร์จิ๋ว ศูนย์การเรียนรู้จักสานของเล่นภูมิปัญญาชุมชน และนิทานวัฒนธรรม ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านวังวน ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n0709100861.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 10-09-2018 07:59:54 น.