วิทยาลัยชุมชนแพร่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านน้ำริน

ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านน้ำริน ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหาร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์น้ำพริกชนิดต่างๆ เชิงพาณิชย์ และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มสตรีบ้านน้ำริน มีการรวมกลุ่มกันผลิตน้ำพริกเพื่อจำหน่าย มีน้ำพริกประเภทต่างๆ ได้แก่ น้ำพริกแกง น้ำพริกลาบ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกน้ำย้อย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านน้ำริน ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n16170861.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 11-09-2018 04:04:35 น.