วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่

ในวันนี้ (5 ก.ย.61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี และพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดย สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ 6 สถาบัน ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานระหว่าง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมในช่วงบ่าย การบรรยายพิเศษ การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของผู้สูงอายุ โดยนายแพทย์สัญญา สมใจ และการจัดแสดงนิทรรศการเครือข่าย โรงเรียนพ่ออุ้ย แม่อุ้ยวิทยา วิทยาลัยชุมชนแพร่ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุของวิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 14 ชุมชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดี ซึ่งในแต่ละชุมชนก็จะมี Best Practice ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้เข้าไปส่งเสริม และเผยแพร่หลักสูตรโรงเรียน พ่ออุ้ย แม่อุ้ยวิทยา ภายใต้แนวคิด การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n05092561.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 11-09-2018 04:06:55 น.