ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่17-12-2018

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ดาวน์โหลดที่นี่)