ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวางระบบประปาฯ

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่30-04-2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวางระบบประปา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ดาวนโหลดไฟล์ที่นี่