ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถมดินวิทยาลัยชุมชนแพร่

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่18-12-2018

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถมดินวิทยาลัยชุมชนแพร่

มีเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้