บทความเผยแพร่วิชาการ

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่05-07-2019

**บทความเผยแพร่ทางวิชาการ **

  • โครงการพัฒนาและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561 (นายอนิรุทธิ์ สมร) ดาวน์โหลดที่นี่

  • การวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาบทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (นางประไพวรรณ ละอินทร์) ดาวน์โหลดที่นี่

  • รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่อง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2016 เพื่อสร้างงานเอกสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (นางประไพวรรณ ละอินทร์) ดาวน์โหลดที่นี่

  • รายงานศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ (นางศิริลักษณ์ เหล็กกล้า) ดาวน์โหลดที่นี่

  • งานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี) ดาวน์โหลดที่นี่