บทความเผยแพร่วิชาการ

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่05-07-2019

บทความเผยแพร่ทางวิชาการ ของวิทยาลัยชุมชนแพร่

 • แนวทางการจัดการขยะสู่ความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา หมู่บ้านปากพวก หมู่ 3 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ดาวน์โหลดที่นี่

 • การปลูกพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดาวน์โหลดที่นี่

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่ม คน ฒ ป่าแมต ดาวน์โหลดที่นี่

 • การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ กรณีศึกษา: ผู้สูงอายุที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุของวิทยาลัยขุมชนแพร่ ดาวน์โหลดที่นี่

 • รูปแบบความร่วมมือในการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ ดาวน์โหลดที่นี่

 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ ดาวน์โหลดที่นี่

บทความเผยแพร่ทางวิชาการ จากหน่วยงานภายนอก

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561 (นายอนิรุทธิ์ สมร) ดาวน์โหลดที่นี่

 • การวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาบทเรียนเครือข่ายโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (นางประไพวรรณ ละอินทร์) ดาวน์โหลดที่นี่

 • รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่อง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2016 เพื่อสร้างงานเอกสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (นางประไพวรรณ ละอินทร์) ดาวน์โหลดที่นี่

 • รายงานศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ (นางศิริลักษณ์ เหล็กกล้า) ดาวน์โหลดที่นี่

 • งานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี) ดาวน์โหลดที่นี่