บทความเผยแพร่วิชาการ

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่05-07-2019

**บทความเผยแพร่ทางวิชาการ **

  • โครงการพัฒนาและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561 (นายอนิรุทธิ์ สมร) ดาวน์โหลดที่นี่

  • การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2016 เพื่อสร้างงานเอกสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (นางประไพวรรณ ละอินทร์) ดาวน์โหลดที่นี่