ประกาศผลการประกวดโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่14-08-2019

ประกาศผลการประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ : การจัดทำสื่อโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด ในโครงการวิทยาลัยชุมชนแพร่เสริมสร้างทักษะชีวิต พิชิตภัยยาเสพติด มีจำนวน 5 รางวัล ดังนี้