ประกาศวิทยาลัยชุมชนแพร่ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติโควิด-19

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่13-05-2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้มีมาตรการควบคุมและแนวทางปฏิบัติโควิด-19 ดังต่อไปนี้