วิทยาลัยชุมชนแพร่เตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่18-12-2018

วิทยาลัยชุมชนแพร่เตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระยะเวลา 20 ชั่วโมง