ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดิน ด้วยวิธี e-bidding

งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่24-12-2018

ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดิน วิทยาลัยชุมชนแพร่ ด้วยวิธีประกวดแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีเอกสารแนบมา ดังต่อไปนี้